Sürdürülebilirlik Politikamız

ZİN D Home, çevreyi korumak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yerel halkı desteklemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.
ZİN D Home sürdürülebilirlik yaklaşımı; gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, karbon salınımını azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemektir.
ZİN D Home, tüm faaliyetlerin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirir. Misafirlerin, sektörün, çevrenin ve o bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını gözetir. Bulunduğu destinasyonlarda kültürel ve doğal değerlerin korur ve istihdam yaratır.
Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik birbirini aktif olarak etkileyen ve birbirinden etkilenen alanlardır ve birlikte verimlilik sağlar.
Sürdürülebilirlik politikamız;

Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirmek ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak,
Hammadde temininden atık yönetimine kadar olan tedarik sürecimizde, çevreye minimum zarar verirken topluma en yüksek faydayı sağlamak amacıyla çevresel, sosyal ve ekonomik etkimizi takip ederiz.

• Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,
• Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,
• Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle turizm sektörüne yüksek katma değer yaratmak,
• Doğal ve kültürel mirası korumak
• Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak,
• Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,
• Farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin çatışmaya girmeksizin birlikte çalışmasını sağlamak için iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu çalışma ortamları yaratmak,
• Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler oluşturmak,
• Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,
• Çalışanları yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık oluşturmak,
• Faaliyetlerimizde ilgili yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
• Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı artırmak,
• Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,
• Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları optimum kullanmak,
• Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.
ZİN D Home, tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket eder.

ZİN D HOME DUDULLU SUITS

İnanç Türkeş Caddesi No:3
Yukarı Dudullu Ümraniye/İstanbul
Tel : +90 536 866 26 77
Tel : +90 533 020 25 02